BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN- bijwerkingen van het etiket van het demoninsecticide ,of het etiket te worden getoond. 4.6 Bijwerkingen (frequentie en ernst) Typische bijwerkingen van NSAIDs zoals vermindering van de eetlust, braken, diarree, occult fecaal bloed, lethargie en nierfalen zijn af en toe gemeld. In zeer zeldzame gevallen zijn bloederige diarree, bloedbraken, gastro-intestinale ulceratie en verhoogde leverenzymen gemeld.Spiriva Respimat - Dokteronline.com - Online artsconsult ...Het melden van bijwerkingen. Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb.Apotheek Van Leeuwenhoek - Algemene informatie over uw ...

Uw apotheek plakt een gele sticker op de geneesmiddelen die het reactievermogen verminderen. Andere veel voorkomende bijwerkingen zijn duizeligheid, moeheid en hoofdpijn. Leest u voor het gebruik van uw medicijnen altijd de bijsluiter en de informatie op het etiket. Hier vindt u meer informatie over mogelijke bijwerkingen.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Taxuskever nauwelijks nog adequaat te bestrijden

bestrijding van taxuskever en larve niet op het etiket staat is daar is wellicht een KUG op te krijgen. Dat zou voor de taxuskever bestrijding een goede aanvulling zijn. Peter van Dongen, Telermaat. www.boom-in-business.nl 29 5 min. leestijd jaar van invloed zijn op de levenscyclus van de

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Demodectische kop : symptomen en behandeling van ...

Demodecose van het hoofd is een complexe ziekte die gepaard gaat met het verslaan van de teekparasiet en een afname van de afweer van het lichaam. Daarom moet de strijd tegen de ziekte ook complex zijn, met een impact op de ziekteverwekker, zowel van buiten als van binnenuit.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM …

Als de oog irritatie aanhoudt, zoek medische hulp en laat de bijsluiter of het etiket aan de arts zien. Niet roken, drinken of eten tijdens toediening. Vermijd dat de inhoud in contact komt met vingers. Indien dit wel gebeurt, de handen wassen met ... Het risico van optreden van bijwerkingen …

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Het melden van bijwerkingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden (zie de onderstaande details). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Alprazolam - Universiteit Utrecht

Waarschuwingen, contra-indicaties en eventuele bijwerkingen: Door het toedienen van alprazolam kan het gebeuren dat uw huisdier acuut last krijgt van opwinding, verwarring en een toename van de eetlust krijgt. Om de kans op deze reacties te verlagen, is het advies om uiterlijk 1 uur voor het te verwachten angstmoment met het toedienen van ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

BIJSLUITER Phenoral 50 mg tabletten voor honden HANDEL ...

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Niet te gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP: De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand. 12. SPECIALE WAARSCHUWINGEN Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

BIJSLUITER Seresto 1,25 g + 0,56 g halsband voor katten 1 ...

om een arts te raadplegen en de bijsluiter of het etiket aan de arts te tonen. Alle resten of afgeknipte delen van de halsband onmiddellijk verwijderen (zie rubriek Aanwijzingen voor een juiste toediening). Na het aanbrengen van de halsband de handen wassen met koud water. Gebruik tijdens dracht, lactatie of …

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker NEVANAC 3 mg/ml ...

het flesje heeft geopend in de lege ruimte op het etiket van het doosje. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 6.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

BIJSLUITER Prac-tic spot-on oplossing voor honden. 1. NAAM ...

Alle tekenen verdwenen binnen 48 uur, met uitzondering van het verlies van eetlust. Een overdosering van het diergeneesmiddel kan plakkerige haren op de behandelplaats veroorzaken. Wanneer dit voorkomt zal dit binnen 24 uur na toediening verdwijnen. Neem contact op met uw dierenarts in het geval van een overdosis.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM …

een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond. Vermijd huidcontact. Indien het diergeneesmiddel in contact komt met de huid, was het contactgebied dan onmiddellijk met water en zeep. Was de handen grondig na gebruik. Eet, drink en rook niet tijdens het toepassen van het diergeneesmiddel.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

E-Compendium

• Het gebruik van hoge doses vitamine D vereist een strikte controle van het calciumgehalte in het bloed en/of in de urine. • Tijdens een langdurige behandeling met een dagelijkse dosis vitamine D die hoger is dan 1.000 I.E.; moeten de calcium waarden van het bloed gecontroleerd worden.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

AntipsychoticA - Petra etcetera

2. Houd bij van welke bijwerkingen je last hebt. En bespreek dit met je behandelaar. 3. Neem ze in volgens de instructies op het etiket of van je behandelaar. 4. Deel je ervaringen, zorgen en twijfels met je behandelaar. Blijf samen de voor- en nadelen tegen elkaar afwegen. 5. Vraag bij dit alles hulp van een familielid of vriend(in).

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Demonisering - Wikipedia

Demoniseren is het doelbewust negatief afbeelden van een zaak of persoon, met als doel de mening van anderen over het onderwerp te beïnvloeden. Het onderwerp wordt als het ware als een demon of iets demonisch voorgesteld. Demoniseren is een vorm van propaganda en de term demonisering heeft daardoor een negatieve klank. Het is nauw verwant met smaad en laster

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

BIJLAGE 1 SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

Naar het oordeel van de dierenarts moeten geïnfecteerde honden behandeld worden met een adulticide om volwassen hartwormen te verwijderen. Het wordt aanbevolen de behandelde hond tot 24 uur na toediening van het product te observeren voor mogelijke bijwerkingen (zie rubriek 4.6). Raadpleeg in geval van bijwerkingen uw dierenarts.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

4.8 Bijwerkingen. Samenvatting van het veiligheidsprofiel De meest gemelde bijwerkingen met Incruse Ellipta waren nasofaryngitis en bovenste luchtweginfectie . Samenvattende tabel van bijwerkingen Het veiligheidsprofiel van umeclidiniumbromide is bepaald aan de hand van gegevens van 1.663 COPD-

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Malarone Junior 62,5 mg/25 mg, filmomhulde tabletten ...

Om malaria te voorkomen is het belangrijk dat uw kind. met de tabletten start 1 tot 2 dagen voordat afgereisd wordt naar een gebied waar uw kind risico loopt op het krijgen van malaria; de tabletten dagelijks blijft gebruiken gedurende de periode van het verblijf; de tabletten blijft gebruiken tot 7 dagen na terugkomst in een malariavrij gebied.; Om volledige bescherming tegen malaria te ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

BD/2018/REG NL 118899/zaak 627945 DE MINISTER VAN …

Gezien het verzoek van Norbrook Laboratories Ltd. (Station Works)te Newry Co. Down ... bijsluiter of het etiket te worden getoond. ... De frequentie van bijwerkingen is als volgt gedefinieerd: - zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde rapporten).

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Stevia | Voedingscentrum

Op het etiket staat de term ‘zoetstof’, gevolgd door de ‘steviolglycosiden’ of het E-nummer E 960. Op het etiket van producten met steviolglycosiden moet verder worden vermeld: ‘verlaagde energetische waarde’ of ‘zonder toegevoegde suikers’ of ‘verlaagd suikergehalte’ of een soortgelijke claim die weergeeft dat het ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

De ontwikkeling van democratische kernwaarden

Het belang van het onderschrijven van democratische waarden wordt nauwe-lijks betwist. Al in 1945 schreef Karl Popper over de democratische rechtsstaat: “Het functioneren van zelfs de beste instituties (…) zal altijd, in belangrijke mate, afhangen van de betrokken personen. Instituties zijn net als forten.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Acitretine (Neotigason®) Acitretine (Neotigason®)

Acitretine wordt gegeven in de vorm van capsules van 10 en 25 mg. U neemt de capsules tijdens de maaltijd in. Meestal start u met een lage dosis die eventueel langzaam wordt verhoogd. Dat is afhankelijk van het effect op uw huidziekte en/of bijwerkingen. Zodra uw huidziekte (bijna) is verdwenen, kunt u de behandeling stoppen.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

V-Wijzigingsbeschikking (SPC etiket en bijsluiter) Seresto ...

Gezien het verzoek van B.V. te Mijdrecht d.d. 17 oktober 2016 tot wijziging van de handelsvergunning voor het diergeneesmiddel Seresto 4,50 g + 2,03 g halsband voor honden > 8 kg, ingeschreven onder nummer REG NL 108285;

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

RUBRIEK 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL …

Het telefoonnummer van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Uitsluitend bedoeld om professionele hulpverleners te verwittigen in geval van acute vergiftiging: +31 30 – 2748888 RUBRIEK 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 2.1 Indeling van de stof of het mengsel Classificatie volgens richtlijn (EC) nr. 1272/2008:

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

V-Wijzigingsbeschikking op last van de Minister (WOM ...

Het gewijzigde etiket en, in voorkomend geval, de gewijzigde bijsluiter behorende bij ... 4.6 Bijwerkingen (frequentie en ernst) In sporadische gevallen kunnen, vooral bij katten, de volgende bijwerkingen optreden: ... De veiligheid van het diergeneesmiddel is …

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp