RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van ...- -insecticiden in de lijst met instructies voor de behandeling van de ogen ,Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (grenzen voor de blootstelling op het werk) Er zijn geen gegevens beschikbaar. 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling Individuele beschermingsmaatregelen (persoonlijke beschermingsmiddelen) Bescherming van de ogen/het gezicht Veiligheidsbril met zijbescherming dragen. Bescherming van de huidRUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van ...Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water. Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling. Medische behandeling nodig. Bij contact met de ogen direct met geopende oogleden 10 tot 15 minuten met stromend water spoe-len en oogarts consulteren. Meteen mond uitspoelen en veel water drinken. Een arts ...1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN …

Behandeling: Onmiddelijk verwijderen van de ogen, huid en kleding. ... Lijst van relevante R-zinnen (rubr. 3): R51/53 : Vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch ... met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het produkt. Dit MSDS werd opgesteld voor dit produkt en dient

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Ziekte van Parkinson: oorzaken en behandeling van de ...

Een moeilijke test voor zowel de man als de mensen om hem heen is de ziekte van Parkinson. De oorzaken en behandeling van de ziekte vereisen speciale aandacht. Immers, pathologie kan iemands leven aanzienlijk veranderen. Symptomatologie, gemanifesteerd in een overtreding van motorische activiteit, is vrij moeilijk.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

De vaste commissie voor pootaardappelen van de NAK heeft ...

Voor de beoordeling op Rhizoctonia wordt gebruik gemaakt van de fotoschaal van de NVWA. Als grens voor goedkeuring geldt het volgende percentage knollen, dat licht met sclerotiën is bezet: • Klassen PB, S en SE: 10% • Klassen E en A: 25% Voor de vaststelling van het percentage aangetaste knollen worden knollen met enkele kleine

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

P262 - Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. ... behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn. Inslikken ... (Werkplekatmosfeer - Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voor het meten van chemische stoffen) Bovendien is raadpleging van …

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Voor de volledige tekst van de H-zinnen die worden genoemd in deze rubriek, zie rubriek 16. RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen Huid : Zo spoedig mogelijk verontreinigde kleding verwijderen. Verwijder resten materiaal zo snel mogelijk van de huid (b.v. spoelen met …

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM …

intraveneuze vorm, en kan daarna worden voortgezet met een oraal preparaat. Voor instructies voor de reconstitutie van het geneesmiddel voor toediening, zie rubriek 6.6. 4.3 Contra-indicaties Overgevoeligheid voor de werkzame stof, een andere penicilline of een van de …

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

EUR-Lex - 32013R0122 - EN - EUR-Lex

Bij Verordening (EG) nr. 1950/2006 van de Commissie (2) is een lijst vastgesteld van stoffen die essentieel zijn voor de behandeling van paardachtigen die bij wijze van afwijking van artikel 11 van Richtlijn 2001/82/EG aan voor de slacht voor menselijke consumptie bestemde paardachtigen mogen worden toegediend met inachtneming van een wachttijd ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM …

Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 3. FARMACEUTISCHE VORM Gel Een vrijwel transparante, kleurloze tot licht crèmekleurige gel. 4. KLINISCHE GEGEVENS 4.1 Therapeutische indicaties Lokale behandeling van psoriasis op de hoofdhuid bij volwassenen. 4.2 Dosering en wijze van toediening Dosering

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Onlangs ontdekte Oud-Egyptische handleiding geeft details ...

Die behandeling begon op de vierde dag van de mummificatie na de reiniging van het lichaam, het verwijderen van de inwendige organen en de hersenen en het invallen van de ogen. De tweede periode van 35 dagen was gewijd aan het omhullen van het lichaam met zwachtels en aromatische stoffen.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Wat moet ik doen om in Duitsland terecht te kunnen voor de ...

Voor de groep patiënten in een late fase van ziekte, de vrijwel uitbehandelde patiënten, loopt nu een grote studie. Naar verwachting kan deze studie in ongeveer 2 jaar worden afgerond. Bij een heel goed effect van de PSMA therapie zou dat er toe kunnen leiden dat PSMA therapie enige tijd daarna jaar in het standaardpakket kan worden opgenomen.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Oxolinische zalf tijdens de zwangerschap: instructies voor ...

Aanstaande moeders moeten hun eigen gezondheid zorgvuldig in de gaten houden. De ontvangst van de meerderheid van de geneesmiddelen is verboden tijdens de zwangerschap. De ideale manier om uit zo'n moeilijke situatie te komen kan het voorkomen van de ziekte zijn. Om het immuunsysteem te versterken en mogelijke infecties te voorkomen, kunt u oxolinische zalf met antiviraal effect gebruiken.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

· 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel · SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen geen der bestanddelen staat op de lijst. · SZW-lijst van mutagene stoffen geen der bestanddelen staat op de lijst. · NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen ...

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Replagal, 1 mg/ml ...

De volgende informatie is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg: Instructies voor gebruik, verwerking en verwijdering . Behandeling met Replagal dient te geschieden onder toezicht van een arts met ervaring in de behandeling van patiënten met de ziekte van Fabry of andere erfelijke stofwisselingsziekten.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

L_2006367NL.01003301.xml - EUR-Lex

(6) Met het oog op die afwijking moet de lijst van essentiële stoffen worden vastgesteld. In die lijst mag een stof slechts worden opgenomen in het uitzonderlijke geval waarin er geen bevredigende alternatieve behandeling voor een therapeutische indicatie is toegestaan en waarin de aandoening, bij uitblijven van een behandeling, onnodig lijden van het dier met zich mee zou brengen.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

MICRO NEEDLING - BABOR Institute Ines & Liliane

Micro-puncties worden met de hand of machinaal aangebracht, afhankelijk van de grootte van het behandelde gebied. Micronaalden dringen de huid binnen tot een diepte van 0,2 – 0,75 mm en de procedure wordt als pijnloos beschouwd. Tijdens de behandeling wordt Micro-needling serum aangebracht op basis van het huidtype en vervolgens geabsorbeerd.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

HUISARTSEN - COVID SURINAME

- Voorgestelde werkwijze voor de uitoefening van de huisartsenpraktijk bij COVID-19. Drs Sandra Goedhoop, Huisarts, 24 juli 2020 - COVID 19 Preventie Protocol Huisartsen.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Fungiciden - Crop Science Belgie

Fungicide voor de behandeling van aardappel en aardappelpootgood » meer Rudis Fungicide ter bestrijding van ziekten in prei, sluitkolen, spruitkolen, wortelen, broccoli, pastinaak, koolraap, raap (stoppelraap, meiraap), bloembollen, bloemknollen of sierplanten met …

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Nexium Control tabletten online bestellen? | Coop.nl | Coop

Overgevoeligheid voor de werkzame stof, gesubstitueerde benzimidazolen of voor één van de in rubriek vermelde hulpstoffen. Esomeprazol mag niet tegelijk gebruikt worden met nelfinavir. Gebruik dit middel niet als u allergisch voor geneesmiddelen die andere protonpompremmers bevatten (bijvoorbeeld pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol of omeprazol.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Generic cDT User Guide

BELANGRIJK: U moet voor toegang tot de nieuwste versie van de gebruikershandleiding verbonden zijn met internet. Garantiegegevens van de computer Beperkte garantie* U krijgt als volgt toegang tot dit document: Typ HP-documentatie in het zoekvak van de taakbalk en selecteer vervolgens HP-documentatie. – of –

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM …

Butylhydroxytolueen (E321) 50 microgram/g schuim voor cutaan gebruik. Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 3. FARMACEUTISCHE VORM Schuim voor cutaan gebruik. Na het opspuiten vormt zich een wit tot gebroken wit schuim. 4. KLINISCHE GEGEVENS 4.1 Therapeutische indicaties Lokale behandeling van psoriasis vulgaris bij volwassenen.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Planten die giftig zijn voor uw kat | AniCura Nederland

Volg de instructies van de dierenarts op en houd uw kat bij u in de buurt om hem goed in de gaten te houden. Diagnose vergiftiging kat. Als u de naam van de plant weet waarvan uw kat heeft gegeten of als u een deel van de plant meeneemt naar de dierenarts, kan hij of zij makkelijker een diagnose stellen en de behandeling starten.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

beoordelingen van de ontsteking van het CZS, met inbegrip van het binnenoor (MRI of CT, lumbale punctie en audiologie) en ogen (oftalmologische beoordelingen) na de eerste 3 maanden behandeling, en daarna om de 6 maanden aanbevolen, totdat er effectieve behandelingsdoses zijn vastgesteld.

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

Behandeling van schildklieraandoeningen met radioactief ...

De behandeling bestaat uit het eenmalig innemen van een capsule met radioactief jodium-131. De dosis van de capsule is afhankelijk van de reden waarom er behandeld moet worden. Daarna volgt een verblijf op de kliniek Nucleaire Geneeskunde. Hoe bereidt u zich voor op de behandeling Kleding

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

Instructies voor gebruik 1. Was grondig de handen voor de oogdruppels in te druppelen. 2. Reinig uw ogen om alle waterige of andere oogvocht te verwijderen. 3. Schroef het dopje van de flacon los. 4. Leun met het hoofd achteruit. 5. Trek het onderste ooglid zachtjes naar beneden en laat een druppel vallen aan de binnenkant

Neem contact op met de leverancier  WhatsApp